Podstawy prawne działania 

 
 
Zgodnie z Art. 33. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806):
 
 
1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
2.  Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
3.  Kierownikiem urzędu jest wójt.
4.  Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.
5.  Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego 
w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6.  Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.
 
Liczba odwiedzin : 38
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2007-07-11 14:18:29
Czas publikacji: 2007-07-12 11:23:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak