Zadania, procedury, ewidencje 

 
 

Zadania szkół podstawowych

1.      Zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów,

2.      Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,

3.      Nauczanie zgodnie z  ramowym planem nauczania,

4.      Realizacja programów nauczania zawierających podstawy programowe,

5.      Realizacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

6.      Przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów,

7.    Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,

8.    Zapewnienie korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,

9.    Zapewnienie nauczania zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,

10. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.

 

 

Procedury realizowane przez szkoły podstawowe

 

1.      Przyjmowanie do szkoły,

2.      Korzystanie z pomocy psychologiczno pedagogicznej,

3.      Organizacja zespołów klasowych i zajęć lekcyjnych,

4.      Zwalnianie z zajęć edukacyjnych,

5.      Klasyfikowanie i promowanie uczniów,

6.      Ocenianie uczniów,

7.      Zatwierdzanie programów nauczania,

8.      Organizacja  nadzoru pedagogicznego,

9.      Nagradzanie i karanie uczniów,

10.  Opracowanie ramowych planów nauczania dla poszczególnych oddziałów,

11.  Program wychowawczy szkoły,

12.  Program profilaktyczny szkoły,

13.  Sprawdzian zewnętrzny w klasach 6,

14. Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe.

 

 

Ewidencje prowadzone przez szkoły podstawowe

 

1.      Wykaz zatrudnionych pracowników,

2.      Księga ewidencji dzieci i uczniów,

3.      Dokumentacja przebiegu nauczania,

4.      Ewidencja wypadków uczniowskich,

5.      Rejestr otrzymanych i wydanych druków,

6.      Ewidencja wydanych zaświadczeń, delegacji, legitymacji,

7.      Ewidencja nieobecności w pracy,

8.      Ewidencja nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela,

9.   Wykaz obowiązujących podręczników i programów.

 

 
Liczba odwiedzin : 47
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2007-07-11 14:24:29
Czas publikacji: 2007-07-12 13:16:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak