Decyzje środowiskowe 

 
 

 

 

 

Załączniki

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 07 lipca 2015r. znak IP.6220.6.2015 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na " Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą ” nieruchomości położonych we wsi Niepruszewo ( obręb Niepruszewo ) oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 100/16 i 704/6.

Data: 2015-07-07 13:00:49 Rozmiar: 641.39k Format: .pdf Pobierz

; Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 07 czerwca 2016r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie i przebudowie hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalno - biurową ( realizacja przedsięwzięcia trójetapowa ) na nieruchomości położonej we wsi Niepruszewo ( obręb Niepruszewo ) oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 301/25.

Data: 2016-06-07 19:42:54 Rozmiar: 703.42k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 30 czerwca 2016r. decyzji, odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie dwóch obiektów do tuczu brojlera kurzego z infrastrukturą towarzyszącą ” o łącznej obsadzie 115 500 szt. ( 462 DJP ) na nieruchomościach położonych we wsi Szewce ( obręb Szewce ) gmina Buk, powiat poznański oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 10 i 11.

Data: 2016-06-30 12:12:15 Rozmiar: 713.81k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 25 lipca 2016r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie hali produkcyjno – magazynowej z budynkiem administracyjno – technicznym z częścią higieniczno – sanitarną wraz z infrastrukturą towarzyszącą ” na nieruchomości położonej we wsi Niepruszewo (Obręb Niepruszewo) gmina Buk, powiat poznański, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 297/95.

Data: 2016-07-25 11:37:14 Rozmiar: 706.67k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 25 lipca 2016r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie hali produkcyjno – magazynowej z budynkiem administracyjno – technicznym z częścią higieniczno – sanitarną wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na nieruchomości położonej we wsi Niepruszewo ( Obręb Niepruszewo) gmina Buk, powiat poznański, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 297/95.

Data: 2016-07-26 07:28:31 Rozmiar: 706.67k Format: .pdf Pobierz

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 3.10.2014r. w sprawie dopuszczenia Stowarzyszenia "LEGE ARTIS PRO NATURA" do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zespołu 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami, na części nieruchomości położonych w obrębie wsi Wielka Wieś, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 4/16 i 4/18"

Data: 2014-10-03 07:45:09 Rozmiar: 1.32M Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Data: 2014-07-28 14:34:49 Rozmiar: 753.25k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o wydaniej w dniu 28.06.2017 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej na nieruchomościach położonych we wsi Niepruszewo dz. ew. nr 297/97 i 297/98

Data: 2017-06-29 10:15:25 Rozmiar: 367.91k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Samorza Kolegium Odwolawczego w Poznaniu znak SKO.OŚ.405.196.2016 z dn. 12.07.2017 r. o utrzymującej w całości w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dn. 30.06.2016 r. znak sprawy IP.6220.19.2015

Data: 2017-07-17 11:48:08 Rozmiar: 370.47k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie stron o nowym terminie załatwienia sprawy do. wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą nieruchomości połozonych we wsi Niepruszewo (obręb Niepruszewo) oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 100/16 i 704/6

Data: 2015-06-15 14:56:42 Rozmiar: 655.52k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 31 maja 2016r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego OTUSZ MK I realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 8/1 i 9/1 położonych we wsi Otusz ( obręb Otusz ) oraz uruchomieniu mobilnej instalacji do przerobu kopaliny wydobywanej z tego złoża"

Data: 2016-05-31 11:40:54 Rozmiar: 665.43k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 12 lutego 2014r. znak IP.6220.8.2013 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku produkcyjno - magazynowego z częścią biurowo - socjalną wraz niezbędną infrastruturą techniczną na nieruchomości położonej we wsi Niepruszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 297/86.

Data: 2014-02-12 10:53:31 Rozmiar: 650.11k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 19 marca 2014r. znak IP.6220.1.2014 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegajacego na: Wydobyciu metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego OTUSZ BDX na części nieruchomości położonej w obrębie wsi Otusz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 215

Data: 2014-03-19 13:47:30 Rozmiar: 697.84k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 02 czerwca 2015r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „ budowie sieci kanalizacji sanitarnej jako grawitacyjno – tłocznej z trzema przepompowniami ” zlokalizowanej w obrębie wsi Dobieżyn, w ulicach: Powstańców Wielkopolskich, Nowa, Ogrodowa, Topolowa, Podgórna, Wodna, Szkolna i Jarzębinowa.

Data: 2015-06-02 12:02:03 Rozmiar: 676.76k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie stron o nowym terminie załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą" nieruchomości położonych we wsi Niepruszewo (obręb Niepruszewo) oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 100/16 i 704/6

Data: 2015-06-15 14:48:09 Rozmiar: 655.52k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie o wydanej w dniu 05 kwietnia 2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2,0 MW (dwie odrębne instalacje o mocy do 1,0 MW każda) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na nieruchomości położonej w obrębie wsi Otusz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 82 ( arkusz mapy nr 1 ) gmina Buk, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Data: 2018-04-06 09:18:29 Rozmiar: 371.3k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy buk z dnia 04.07.2017r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie zakładu BANKEN w Niepruszewie na działkach nr 297/52 i 297/53.

Data: 2017-07-04 12:06:16 Rozmiar: 196.37k Format: .pdf Pobierz

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 11 czerwca 2015r., w sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „ Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą ” nieruchomości położonych we wsi Niepruszewo ( obręb Niepruszewo ) oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 100/16 i 704/6.

Data: 2015-06-11 11:00:23 Rozmiar: 4.13M Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie stron poprzez obwieszczenie o wydanym w dniu 20 kwietnia 2015r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk postanowienia o dopuszczeniu Stowarzyszenia „ LEGE ARTIS PRO NATURA ” z siedzibą w Solcu Kujawskim do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym, wszczętym na wniosek Pana Mateusza Maćkowiaka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „ Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą ” nieruchomości położonych we wsi Niepruszewo ( obręb Niepruszewo ) gmina Buk, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 100/16 i 704/6.

Data: 2015-04-20 10:51:45 Rozmiar: 1.14M Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 28 sierpnia 2015r. znak IP.6220.15.2015 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na " Budowie budynku produkcyjno - magazynowego z funkcją socjalną" na nieruchomości położonej we wsi Dobieżyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 232

Data: 2015-08-28 12:24:52 Rozmiar: 693.09k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 08 marca 2016r. znak IP.6220.2.2016 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „ Wykonaniu ujęcia wód podziemnych w miejscowości Niepruszewo” na nieruchomości położonej w obrębie wsi Niepruszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 297/79

Data: 2016-03-09 09:00:59 Rozmiar: 677.52k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 22 sierpnia 2017r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie Stacji Paliw Płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na nieruchomości położonej we wsi Niepruszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 297/15 ( arkusz mapy 2, obręb Niepruszewo ) gmina Buk, powiat poznański.

Data: 2017-08-22 09:21:04 Rozmiar: 419.7k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 03 września 2013r. o wydaniu decyzji o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na: Budowie fermy drobiu – brojlerów o obsadzie 150 000 sztuk ( 600 DJP ) na nieruchomości położonej we wsi Otusz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 82.

Data: 2013-09-03 10:54:36 Rozmiar: 26.5k Format: .doc Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 24 lutego 2017r. o przystąpieniu do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na nieruchomości położonej w obrębie wsi Wielka Wieś ( w miejscowości Pawłówko ) gmina Buk, powiat poznański, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 82/1.

Data: 2017-02-24 12:35:18 Rozmiar: 1.11M Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 22 maja 2017r. decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 06 lutego 2017r. znak IP.6220.40.2016 dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Uruchomieniu w aktualnie budowanej hali produkcyjno – magazynowej linii do konfekcji taśm przenośnikowych oraz nalewania i regeneracji wałów, na nieruchomości położonej we wsi Niepruszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 297/116 (obręb Niepruszewo) gmina Buk, powiat poznański, w zakresie wprowadzenia efektywniejszych rozwiązań technologicznych tj. zastosowanie wysokosprawnych emitorów promiennikowych jako źródło ogrzewania, zastosowanie zamkniętego obiegu chłodzenia pras do zgrzewania taśm, zastosowanie nowoczesnej metody wentylacji hali z systemem odzysku ciepła, oraz wprowadzenie gazowego ogrzewania komór wulkanizacyjnych.

Data: 2017-05-22 14:23:11 Rozmiar: 436.22k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 30 listopada 2016r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku produkcyjno – magazynowego z częścią socjalno – biurową, wewnętrzną instalacją gazową i zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe" na nieruchomości położonej we wsi Niepruszewo, gmina Buk, powiat poznański, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 297/111.

Data: 2016-11-30 09:27:28 Rozmiar: 713.56k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 05.04.2018r. znak WOO-II.420.77.2018.EK.1 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami zakończonymi studniami przyłączeniowymi na terenach objętych planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Buku w rejonie ulic: Dworcowej, Jana Pawła II, drogi do Szewc, torów kolejowych oraz rzeki Trupiny – etap I".

Data: 2018-04-06 13:50:39 Rozmiar: 80.2k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 05 marca 2018r. znak IP.6220.32.2017 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie hali produkcyjnej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z wiatami, drogami wewnętrznymi, parkingiem naziemnym oraz niezbędną infrastrukturą" na nieruchomościach położonych w Buku, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1041/14 i 1041/15 ( obręb Buk, arkusz mapy nr 6 ) gmina Buk, powiat poznański.

Data: 2018-03-05 12:17:27 Rozmiar: 314.09k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 18 listopada 2013r.

Data: 2013-11-18 13:50:56 Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 06 lutego 2017r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Uruchomieniu w aktualnie budowanej hali produkcyjno – magazynowej linii do konfekcji taśm przenośnikowych oraz nalewania i regeneracji wałów" na nieruchomości położonej we wsi Niepruszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 297/116 ( obręb Niepruszewo ) gmina Buk, powiat poznański.

Data: 2017-02-06 11:36:53 Rozmiar: 633.9k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 29 marca 2013r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z częścią biurowo - socjalną wraz z obiektami towarzyszącymi tj. zbiornikiem wody p. pożarowej, zbiornikiem retencyjno - infiltracyjnym wód opadowych, zbiorników ścieków bytowych, separatorem, trafostacją, drogami i placami komunikacyjnymi oraz sieciami podziemnymi, na nieruchomości położonej we wsi Niepruszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 297/47.

Data: 2013-03-29 12:09:58 Rozmiar: 26k Format: .doc Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 28 lipca 2014r. zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami, na części nieruchomości położonych w obrębie wsi Wielka Wieś, gmina Buk, powiat poznański, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 416 i 418

Data: 2014-07-28 15:21:47 Rozmiar: 753.25k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 19 kwietnia 2017r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na nieruchomości położonej w obrębie wsi Wielka Wieś ( w miejscowości Pawłówko ) gmina Buk, powiat poznański, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 82/1.

Data: 2017-04-19 14:05:46 Rozmiar: 392.16k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 14 kwietnia 2017r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie zakładu produkcyjnego" na nieruchomości położonej we wsi Niepruszewo, ( przy ul. Cisowej 19 ) oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 301/43 ( obręb Niepruszewo ) gmina Buk, powiat poznański.

Data: 2017-04-14 11:06:36 Rozmiar: 608.19k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 12 maja 2015r. dla Spółki DALPO Sp. z o.o. w Niepruszewie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „ Rozbudowie zakładu produkcyjnego DALPO w Niepruszewie o halę magazynową i związaną z nią infrastrukturę ” na nieruchomości położonej w obrębie wsi Niepruszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 297/84

Data: 2015-05-12 13:51:51 Rozmiar: 707.42k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie stron o nowym terminie załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „ Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą ” nieruchomości położonych we wsi Niepruszewo ( obręb Niepruszewo ) oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 100/16 i 704/6.

Data: 2015-05-27 13:51:17 Rozmiar: 838.07k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 01 czerwca 2015r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Parku Przemysłowego Buk ” na nieruchomościach położonych w miejscowości Niepruszewo ( Obręb Niepruszewo ) oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 297/55, 297/64, 297/56, 300/6, 301/16, 301/18, 301/23, 304/2, 306/4, 306/7 i 306/8, oraz w miejscowości Cieśle ( Obręb Cieśle ) oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 54/22 i 112, gmina Buk.

Data: 2015-06-01 13:41:35 Rozmiar: 724.06k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 11 czerwca 2015r. zawiadamiające strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „ Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą ” nieruchomości położonych we wsi Niepruszewo ( obręb Niepruszewo ) oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 100/16 i 704/6.

Data: 2015-06-11 11:04:58 Rozmiar: 1.05M Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie stron o nowym terminie załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą" nieruchomości położonych we wsi Niepruszewo (obręb Niepruszewo) oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 100/16 i 704/6

Data: 2015-06-15 14:46:33 Rozmiar: 655.52k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 09 czerwca 2014r. znak IP.6220.5.2014 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie hali produkcyjno – magazynowej oraz budynku biurowo – socjalnego przedsiębiorstwa MOTOPLAST na nieruchomości położonej w obrębie wsi Niepruszewo ( przy ul. Cisowej ) oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 297/60

Data: 2014-06-09 14:46:13 Rozmiar: 653.02k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 24 marca 2016r. znak IP.6220.14.2015 o wydanej w dniu 24 marca 2016r., decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 06 lipca 2015r. znak IP.6220.14.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej z PVC wraz z przykanalikami zakończonymi studniami przyłączeniowymi w Wielkiej Wsi w ulicach: Rolnej, Ogrodowej, Nowej, Bocznej, Bohaterów Bukowskich, Smugi oraz w Buku w ulicach Słonecznej i Świętego Rocha”

Data: 2016-03-24 12:15:26 Rozmiar: 788.93k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 30 sierpnia 2016r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonaniu otworu hydrogeologicznego nr 4" o maksymalnej wydajności Q hmax = 20m3/h, na nieruchomości położonej we wsi Kalwy ( obręb Kalwy ) gmina Buk, powiat poznański, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 176/4 ( arkusz mapy 1 ).

Data: 2016-08-30 10:17:08 Rozmiar: 624.09k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 4.05.2015r. zawiadamiające strony postępowania o ponownym wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego określenia zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą ” nieruchomości położonych we wsi Niepruszewo ( obręb Niepruszewo ) gmina Buk, powiat poznański, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 100/16 i 704/6

Data: 2015-05-04 12:35:39 Rozmiar: 1.47M Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 17 stycznia 2014r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,7 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na nieruchomościach położonych w obrębie wsi Wielka Wieś, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 729 i 730

Data: 2014-01-17 13:15:52 Rozmiar: 621.02k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 04 sierpnia 2016r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie budynku produkcyjno – magazynowego z częścią socjalno – biurową, wewnętrzną instalacją gazową i zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe" na nieruchomości położonej we wsi Niepruszewo, gmina Buk, powiat poznański, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 297/111

Data: 2016-08-04 14:16:16 Rozmiar: 1.28M Format: .pdf Pobierz

Informacja o wydanej w dniu 07 czerwca 2013r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie na terenie Zakładu Produkcji Farb w Niepruszewie przy ul. Modrzewiowej 2, instalacji systemu dopalacza termicznego redukującego LZO z powietrza wentylacyjnego” na nieruchomościach oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 301/30, 301/34 i 301/32 Obręb Niepruszewo, gmina Buk

Data: 2013-11-08 13:37:19 Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 04 lutego 2013r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie na terenie Zakładu Produkcji Farb w Niepruszewie przy ul. Modrzewiowej 2, instalacji systemu dopalacza termicznego redukującego LZO z powietrza wentylacyjnego ” na nieruchomościach oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 301/30, 301/34 i 301/32 Obręb Niepruszewo.

Data: 2013-02-06 07:43:39 Rozmiar: 44.5k Format: .doc Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 05.02.2013r. o wydanej w dniu 05.02.2013r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie hali produkcyjnej z częścią socjalno biurową ” na nieruchomościach położonych w Buku, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 1206 i 1207 ( obręb 0001 Buk )

Data: 2013-02-05 08:58:04 Rozmiar: 22.5k Format: .doc Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na budowie punktu do zbierania i przeładunku odpadów we wsi Żegowo

Data: 2014-07-31 13:23:12 Rozmiar: 25k Format: .doc Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 27 marca 2013r. decyzji zmieniającej decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie hali produkcyjnej z częścią socjalno - biurową na nieruchomościach położonych w Buku, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 1206 i 1207 ( obręb 0001 Buk ).

Data: 2013-03-27 13:49:45 Rozmiar: 26.5k Format: .doc Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 26 marca 2013r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie trzystanowiskowego warsztatu mechaniki samochodowej oraz domu jednorodzinnego na nieruchomości położonej w obrębie wsi Wielka Wieś, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 390/34.

Data: 2013-03-26 08:59:42 Rozmiar: 26k Format: .doc Pobierz

Budowie hali magazynowej i produkcyjnej z budynkiem biurowo – socjalnym, wiatą do składowania pustych zbiorników na gotowy produkt, a także zbiornikami na surowce umieszczonymi w szczelnych betonowych wannach zadaszonych wiatą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na nieruchomości położonej w obrębie wsi Niepruszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 297/86 ( przy ul. Kasztanowej )

Data: 2013-10-30 09:15:28 Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 31 marca 2014r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie dwóch budynków produkcyjno – magazynowych zakładu produkcyjnego DALPO ”, zajmującego się produkcją taśmy samoprzylepnej, folii i etykiet samoprzylepnych, na nieruchomości położonej w obrębie wsi Niepruszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 297/84 będącej własnością Spółki DALPO Sp. z o.o.

Data: 2014-03-31 12:12:51 Rozmiar: 662.21k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 14 grudnia 2016r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie budynku produkcyjno – magazynowego oraz zmianie sposobu użytkowania na potrzeby inwestycji polegającej na budowie linii technologicznej lakierni wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi" na nieruchomości położonej we wsi Niepruszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 301/7 ( obręb Niepruszewo ) gmina Buk, powiat poznański

Data: 2016-12-14 08:45:43 Rozmiar: 738.9k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie stron o nowym terminie załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „ Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą ” nieruchomości położonych we wsi Niepruszewo ( obręb Niepruszewo ) oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 100/16 i 704/6.

Data: 2015-06-15 15:08:11 Rozmiar: 655.52k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 25 lutego 2016r. znak IP.6220.21.2015 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na " Przebudowie i budowie drogi gminnej Szewce - Dobieżyn "

Data: 2016-02-26 08:10:38 Rozmiar: 640.13k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie stron o nowym terminie załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „ Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą ” nieruchomości położonych we wsi Niepruszewo ( obręb Niepruszewo ) oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 100/16 i 704/6.

Data: 2015-06-15 15:15:27 Rozmiar: 655.52k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie stron postępowania o wydanym w dniu 03 lipca 2015r. postanowieniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk w sprawie odmowy przeprowadzenia dowodów w sprawie uzupełnienia materiału i o wezwanie Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą” nieruchomości położonych we wsi Niepruszewo ( obręb Niepruszewo ) gmina Buk, powiat poznański, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 100/16 i 704/6.

Data: 2015-07-06 10:25:10 Rozmiar: 2.14M Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 06 lipca 2015r. dla Miasta i Gminy Buk, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej z PVC wraz z przykanalikami zakończonymi studniami przyłączeniowymi w Wielkiej Wsi w ulicach: Rolnej, Ogrodowej, Nowej, Bocznej, Bohaterów Bukowskich, Smugi oraz w Buku w ulicach Słonecznej i Świętego Rocha ” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako: 88; 96/2; 101/6; 101/8; 101/10; 219/3; 220; 227; 459/4; 461/13; 461/12; 254; 27/4; 268/2 ( obręb Wielka Wieś ) i 19/4; 20/3; 21/3; 23/3; 24/4; 26; 47; 56/5 ( obręb Buk ), gmina Buk, powiat poznański.

Data: 2015-07-06 10:49:15 Rozmiar: 708.23k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 25 lutego 2016r. znak IP.6220.22.2015 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na " Przebudowie i budowie drogi gminnej Dobieżyn - Otusz "

Data: 2016-02-26 08:09:47 Rozmiar: 641.43k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 27 października 2016r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków na nieruchomości położonej we wsi Niepruszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 306/7 ( obręb Niepruszewo ) gmina Buk, powiat poznański".

Data: 2016-10-27 13:55:15 Rozmiar: 717.27k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 19 września 2016r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na nieruchomości położonej w obrębie wsi Wielka Wieś ( w miejscowości Pawłówko ) gmina Buk, powiat poznański, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 82/1.

Data: 2016-09-19 15:29:08 Rozmiar: 705.7k Format: .pdf Pobierz

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 3.10.2014r. w sprawie dopuszczenia Stowarzyszenia LEGE ARTIS PRO NATURA do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zespołu 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami, na części nieruchomości położonych w obrębie wsi Wielka Wieś, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 4/16 i 4/18

Data: 2014-10-03 07:47:22 Rozmiar: 1.32M Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 15 maja 2013r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie budynku chlewni ” na nieruchomości położonej we wsi Wiktorowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 14/1

Data: 2013-05-15 09:47:12 Rozmiar: 22.5k Format: .doc Pobierz

1

Data: 2015-06-15 15:08:51 Rozmiar: 655.52k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 07 kwietnia 2015r. zawiadamiające strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na " Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzysząca jej infrastrukturą " nieruchomości położonych we wsi Niepruszewo ( obręb Niepruszewo ) oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 100/16 i 704/6.

Data: 2015-04-08 09:31:20 Rozmiar: 956.8k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 02 grudnia 2015r. znak IP.6220.19.2015 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie dwóch obiektów do tuczu brojlera kurzego z infrastrukturą towarzyszącą ” na nieruchomościach położonych we wsi Szewce ( obręb Szewce ) gmina Buk, powiat poznański oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 10 i 11.

Data: 2015-12-03 13:59:10 Rozmiar: 1.19M Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanej w dniu 22 grudnia 2017r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie stacji uzdatniania wody w Kalwach" gmina Buk.

Data: 2018-01-30 13:45:43 Rozmiar: 296.5k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 15 października 2014r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielka Wieś, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 655/1, 656/1, 657/1, 658/1 i 766 ( obręb Wielka Wieś )

Data: 2014-10-16 11:43:23 Rozmiar: 665.33k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 07 listopada 2014r. decyzji odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu biologicznego przetwarzania odpadów ” na nieruchomości położonej we wsi Niepruszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 297/89

Data: 2014-11-07 13:48:00 Rozmiar: 712.9k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 20 lutego 2015r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Buk

Data: 2015-02-20 09:12:17 Rozmiar: 666.83k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy i Buk z dnia 13 marca 2015r. zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegajacego na: „ Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą ” nieruchomości położonych we wsi Niepruszewo ( obręb Niepruszewo ) gmina Buk, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 100/16 i 704/6.

Data: 2015-03-17 12:17:48 Rozmiar: 672.81k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 15 kwietnia 2015r. zawiadamiające strony postępowania o ponownym wystąpieniu do RDOŚ w Poznaniu w sprawie zajęcia stanowiska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą" nieruchomości położonych we wsi Niepruszewo ( obręb Niepruszewo ) oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 100/16 i 704/6.

Data: 2015-04-15 11:49:30 Rozmiar: 1.07M Format: .pdf Pobierz

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 31 lipca 2014r. dot. zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo - Usługowego NIWAPOL Sp. z o.o. z siedzibą Niepruszewo ul. Starowiejska 52, 64-320 Buk, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zespołu 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami, na części nieruchomości położonych w obrębie wsi Wielka Wieś, gmina Buk, powiat poznański, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr

Data: 2014-07-31 13:19:01 Rozmiar: 2.44M Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 03 listopada 2017r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą" na nieruchomościach położonych we wsi Niepruszewo, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 157/5, 157/6, 157/8, 157/9, 157/10, 157/18, 157/19, 157/20, 157/21, 306/3 ( obręb Niepruszewo – arkusz mapy nr 1 i 2 ) gmina Buk, powiat poznański.

Data: 2017-11-03 12:34:03 Rozmiar: 358.93k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 15 października 2014r. decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: A) budowie 4 silosów do magazynowania surowca na nieruchomościach położonych w Buku, oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr 1216/1, 1216/2 i 1212/1 ( obręb Buk ) oraz, B) przebudowie istniejącej hali magazynowej wraz z dobudową wiaty nad istniejącym placem magazynowym na nieruchomościach położonych w Buku, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1206, 1205, 1203 i 1200/1 ( obręb Buk ).

Data: 2014-10-15 12:01:33 Rozmiar: 712.65k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 11 grudnia 2017r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą" na nieruchomościach położonych we wsi Wielka Wieś, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 4/25 i 4/33 ( obręb Wielka Wieś ) arkusz mapy 1, gmina Buk, powiat poznański.

Data: 2017-12-11 13:58:42 Rozmiar: 334.25k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu w 07 marca 2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie i przebudowie budynku produkcyjno – magazynowego B2 wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi zlokalizowanymi na terenie działki oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku w Niepruszewie przy ul. Świerkowej 16, 64-320 Buk, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 301/7 ( obręb Niepruszewo, arkusz mapy nr 2 ) gmina Buk, powiat poznański".

Data: 2018-03-08 09:54:42 Rozmiar: 342.7k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 14 marca 2018r. znak WOO-II.4235.3.2017.AP.13 o wydanej w dniu 31 stycznia 2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża " BUK ", gmina Buk, powiat poznański oraz gmina Opalenica, powiat nowotomyski.

Data: 2018-03-20 08:32:29 Rozmiar: 317.8k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej w dniu 10 października 2016r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie zakładu produkcyjnego DALPO w Niepruszewie" na nieruchomości położonej we wsi Niepruszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 297/84 ( obręb Niepruszewo ) gmina Buk, powiat poznański

Data: 2016-10-10 10:40:27 Rozmiar: 661.94k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy z dnia 10 kwietnia 2018r. znak GK.6220.9.2017.ES.34 o wydanej w dniu 9 kwietnia 2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa gospodarstwa rolnego na działce o nr ewidencyjnym 491, obręb Wojnowice, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie"

Data: 2018-04-18 13:52:06 Rozmiar: 187.65k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy z dnia 25 sierpnia 2017r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa gospodarstwa rolnego na działce o nr ew. gr. 491, obręb Wojnowice, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie"

Data: 2017-08-29 12:20:16 Rozmiar: 305.56k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 4.05.2015r. zawiadamiające strony postępowania o nowym terminie załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „ Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą ” nieruchomości położonych we wsi Niepruszewo ( obręb Niepruszewo ) gmina Buk, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 100/16 i 704/6

Data: 2015-05-04 12:34:45 Rozmiar: 701.79k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 21 listopada 2013r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na: Budowie budynku produkcyjno – magazynowego z częścią biurowo – socjalną wraz niezbędna infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w obrębie wsi Niepruszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 297/86

Data: 2013-11-25 11:09:17 Rozmiar: 1.28M Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 07 kwietnia 2015r., zawiadamiające strony postępowania o terminie załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na " Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzysząca jej infrastrukturą " nieruchomości położonych we wsi Niepruszewo ( obręb Niepruszewo ) oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 100/16 i 704/6.

Data: 2015-04-08 09:32:01 Rozmiar: 569.12k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie stron postępowania poprzez obwieszczenie o wydanej w dniu 07 lipca 2015r. znak IP.6220.6.2015 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „ Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą ” nieruchomości położonych we wsi Niepruszewo ( obręb Niepruszewo ) oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 100/16 i 704/6, której treść zostaje podana w załączeniu

Data: 2015-07-07 13:00:09 Rozmiar: 4.77M Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy i Buk z dnia 13 marca 2015r. zawiadamiające strony o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „ Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą ” nieruchomości położonych we wsi Niepruszewo ( obręb Niepruszewo ) gmina Buk, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 100/16 i 704/6.

Data: 2015-03-17 12:18:32 Rozmiar: 662.44k Format: .pdf Pobierz

1) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej łączącej systemy wodociągowe Buk - Dobieżyn od terenu strefy ochrony sanitarnej ( dz. ew. nr 1087/5 w Buku ) wraz z przejściem pod torami kolejowymi do drogi wojewódzkiej nr 306 w ul. Bukowskiej w m. Dobieżyn, na działkach nr: 1087/5 ark. 6 obręb Buk, 25/10 ark. 1 obręb Dobieżyn, 25/13 i 40 ark. 1 obręb Dobieżyn - teren zamknięty. 2) Zawiadomienie stron o nowym terminie załatwienia sprawy.

Data: 2018-06-08 11:00:03 Rozmiar: 142.6k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie.pdf

Data: 2018-07-06 10:59:24 Rozmiar: 356.09k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 835
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Szymon Konopski
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2010-03-23 12:38:00
Czas publikacji: 2019-03-15 13:16:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak