Podstawy prawne działania, kompetencje 

 
 

Zgodnie z Art. 11a. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000)
 
       1. Organami gminy są:
  1)  rada gminy,
  2)  wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta) określają odrębne ustawy.
3. Ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza oraz prezydenta miasta.
 

 

Liczba odwiedzin : 131
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Szymon Konopski
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2007-07-11 12:59:07
Czas publikacji: 2018-06-14 09:09:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak