Podstawy prawne działania, kompetencje 

 
 
Podstawy prawne działania.
      Burmistrz Miasta i Gminy Buk działa na podstawie:
     1. Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/.
     2. Ustawy z dnia 20 czerwca 2002roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz.U. Dz 2002 roku Nr 113 poz.984 z późniejszymi zmianami/
     3. Innych ustaw kompetencyjnych.
 
      Kompetencje Burmistrza.
1. Burmistrz jest organem wykonawczym Miasta i Gminy Buk.
2. Wykonuje Uchwały Rady Miasta i Gminy Buk oraz szereg zadań określonych przez Ustawy oraz przepisy wydane na ich podstawie.
 
Zadania Burmistrza.
Do podstawowych i najważniejszych zadań Burmistrza należy:
1. Przygotowanie Projektów Uchwał Rady.
2. Określanie sposobu wykonywania Uchwał Rady.
3. Gospodarowanie mieniem komunalnym.
4. Wykonywanie budżetu Gminy.
5. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
6. Sprawowanie zwierzchnictwa służbowego wobec pracowników Urzędu oraz Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
 

Liczba odwiedzin : 95
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2007-07-11 13:07:53
Czas publikacji: 2007-07-12 09:07:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak