Teksty uchwał 2005 r. 

 
 
Sesja XXXIV
 

Sesja XXXV
 

Sesja XXXVI
 
 
 

Sesja XXXIX
 
Sesja XLI
XLI/216/05 zmiany Uchwały Nr XXXIII/181/04 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Buk na 2005 rok.
XLI/217/05 zmiany Uchwały Nr XL/215/05 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie partycypacji w kosztach budowy chodników na ulicy Otuskiej w Wielkiej Wsi,ulicy Bukowskiej i Powstańców Wielkopolskich w Dobieżynie.
/218/05 wyrażenia zgody na przyjęcie przez Urząd Miasta i Gminy Buk pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Buk a Województwem Wielkopolskim.
XLI/219/05 zmiany Uchwały Nr XXIII/121/04 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości.
XLI/220/05 ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz określenia rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Miasta i Gminy Buk.


Sesja XLII
XLII/221/05 zmiany Uchwały Nr XXVII/128/96 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 22 maja 1996 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej w Niepruszewie”
XLII/222/05 zmiany Uchwały Nr XXXIII/209/2000 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów gospodarczej w Niepruszewie
XLII/223/05 zmiany Uchwały Nr XXXIX/242/2001 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej w Niepruszewie – gmina Buk”.
XLII/224/05 najmu lokali mieszkalnych przez gminę z przeznaczeniem na podnajem dla osób i rodzin z listy uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali socjalnych.
XLII/225/05 zmiany Uchwały Nr VII/38/03 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2003 – 2006 dla Zakładu Gosp. Komun. w Buku
XLII/226/05 ustanowienia nieodpłatnej służebności korzystania z nieruchomości w Niepruszewie na rzecz ENEA Spółka Akcyjna .
XLII/227/05 ustanowienia służebności korzystania z nieruchomości położonej w Kalwach.
/228/05 zmiany Uchwały Nr XXXIII/181/04 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Buk na 2005 rok.

Sesja XLIII
/229/05 zmiany Uchwały Nr XXXIII/181/04 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Buk na 2005 rok.

Sesja XLIV
XLIV/230/05 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.
/231/05 zmiany Uchwały Nr XIV/74/91 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 24 czerwca 1991 roku w sprawie utworzenia na terenie Miasta i Gminy Buk zakładu budżetowego.
XLIV/232/05 ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku.
XLIV/233/05 zmiany Uchwały Nr XXXIII/181/04 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 grudnia 2004 r.w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Buk.

Sesja XLV
XLV/234/05 regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw na 2006 rok
XLV/235/05 określenia wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego na terenie Miasta i Gminy Buk na 2006 rok.
XLV/236/05 nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Buk infrastruktury technicznej stanowiącej nawierzchnię drogową z płyt betonowych zlokalizowanych w Niepruszewie, na ul. Kwiatowej.
XLV/237/05 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości położonej w Niepruszewie, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod aktywizację gospodarczą.
XLV/238/05 udzielenia bonifikat przy ustaleniu opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe. - uchwała unieważniona
Rozstrzygnięcie Nadzorcze dotyczące uchwały Nr XLV/238/05
XLV/239/05 określenia na terenie miasta i gminy Buk wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 oraz poboru tego podatku.
XLV/240/05 wprowadzenia na terenie miasta i gminy Buk zwolnień w podatku od nieruchomości w 2006 roku.
XLV/241/05 zmiany Uchwały Nr XXXI/168/04 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych niezbędnych do wymiaru i poboru podatków.
XLV/242/05 określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na rok 2006 oraz poboru tego podatku.
XLV/243/05 opłaty targowej w roku 2006 oraz poboru tej opłaty.
XLV/244/05 opłaty administracyjnej na 2006 rok za sporządzenie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk”.
XLV/245/05 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok.
XLV/246/05 zmiany Uchwały Nr XXIX/156/04 z dnia 28 września 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad współpracy Miasta i Gminy Buk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.
XLV/247/05 przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Buk z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na 2006 rok.
XLV/248/05 ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Buk.
XLV/249/05 zmiany Uchwały Nr XXXIII/181/04 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Buk na 2005 rok.

Sesja XLVI
XLVI/250/05 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 oraz preliminarza wydatków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.
XLVI/251/05 uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta i Gminy Buk”.
XLVI/252/05 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Niepruszewie przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod aktywizację gospodarczą.
XLVI/253/05 zmiany Uchwały Nr XXXIII/181/04 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Buk na 2005 rok.
XLVI/254/05 udzielenia pomocy finansowej w 2006 r. dla Gminy Stęszew na utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” w Gminie Stęszew.
XLVI/255/05 partycypacji w kosztach utrzymania Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Buku.
XLVI/256/05 zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta i Gminy Buk na 2006 rok.

Sesja XLVII
XLVI/257/05 uchwalenia budżetu miasta i gminy Buk na 2006 r.
 

Załączniki

XXXIX/209/05 w sprawie uchwalania programu gospodarczego pn. Plan rozwoju Miejscowości Niepruszewo

Data: 2010-09-10 11:29:21 Rozmiar: 248.4k Format: .pdf Pobierz

Rozstrzygnięcie Nadzorcze dotyczące uchwały Nr XLV/238/05

Data: 2010-09-08 13:51:03 Rozmiar: 467.15k Format: .pdf Pobierz

Rozstrzygnięcie Nadzorcze dotyczące uchwały Nr XXXVII/207/05

Data: 2010-09-08 13:50:08 Rozmiar: 196.6k Format: .pdf Pobierz

Rozstrzygnięcie Nadzorcze dotyczące uchwały Nr XXXVII/206/05

Data: 2010-09-08 13:49:06 Rozmiar: 329.09k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 36
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2007-07-11 14:52:55
Czas publikacji: 2010-09-10 11:30:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak