Teksty uchwał 2006 r. 

 
 

Sesja XLVIII z dn. 31 stycznia 2006 r.

XLVIII/258/06 w sprawie: udzielenie bonifikat przy ustaleniu opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

XLVIII/259/06 w sprawie: uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Rozstrzygnięcie Nadzorcze dotyczące uchwały Nr XLVIII/259/06

XLVIII/260/06 w sprawie: zasady i tryb postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Buk.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVIII/260/06r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVIII/260/06r.
Uchwała Nr 8/241/06 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2006 roku dotycząca uchwały Nr XLVIII/260/06

XLVIII/261/06 w sprawie: przystąpienie do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej w Niepruszewie”.


XLVIII/262/06 w sprawie: przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami wsi Cieśle zmiany nazwy „Cieśle – osada”na nazwę „Cieśle – wieś”.


XLVIII/263/06 w sprawie: przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami wsi Józefowo zmiany nazwy „Józefowo – wieś”na nazwę „Józefowo – część wsi Otusz”.


XLVIII/264/06 w sprawie: podwyższenie kryterium dochodowego uprawniające do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania.

XLVIII/265/06 w sprawie: określenie warunków odpłatności za udzieloną pomoc w formie posiłku.

Sesja L z dn. 7 marca 2006 r.

L/266/06 w sprawie: Zlecenie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta i Gminy Buk dotyczącej skargi na zachowanie kierownika jednostki organizacyjnej gminy - Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niepruszewie Pana Piotra Gorońskie

Sesja LI z dn. 28 marca 2006 r.

LI/267/06 w sprawie: przeprowadzenia kontroli dotyczącej skargi na zachowanie kierownika jednostki organizacyjnej gminy – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niepruszewie Pana Piotra Gorońskiego.

LI/268/06 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2005 oraz przyjęcia sprawozdania z realizacji wydatków Preliminarza Gminnego Programu Profilaktyki i Rozw. Problemów Alko

LI/269/06 w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Buk.
Rozstrzygnięcie Nadzorcze dotyczące uchwały Nr LI/269/06

LI/270/06 w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/38/03 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2003-2006 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej

LI/271/06 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/153/04 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarczego pn.”Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Buk wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym

LI/272/06 w sprawie: nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie.

Sesja LII z dn. 18 kwietnia 2006 r.

LII/273/06 w sprawie: nadania tytułu „Dla dobra Gminy Buk” Panu Michałowi Lulkiewiczowi.

LII/274/06 w sprawie: nadania tytułu „Dla dobra Gminy Buk” Panu Hieronimowi Łubińskiemu.

LII/275/06 w sprawie: nadania tytułu „Dla dobra Gminy Buk” Panu Franciszkowi Wasiakowi.

LII/276/06 w sprawie: nadania tytułu „Dla dobra Gminy Buk” Panu Stanisławowi Kluczykowi.

LII/277/06 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/257/05 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Buk na 2006 rok.

LII/278/06 w sprawie:udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej przez gminę Buk Powiatowi Poznańskiemu przy budowie chodników na ulicy Otuskiej w Wielkiej Wsi, ulicy Bukowskiej i Powstańców Wielkopolskich w Dobieżynie.

LII/279/06 w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej o zmianę nazw miejscowości oraz rodzaju miejscowości.

LII/280/06 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/177/04 Rady M i G Buk z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Niepruszewie, przezn. w planie zagospodarowania przestrzennego pod aktywiz. gosp.

LII/281/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Niepruszewie przeznaczonejw planie zagospodarowania przestrzennego pod aktywizację gospodarczą.

LII/282/06 w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do obwodnicy miasta Buku (drogi wojewódzkiej Nr 307) na odcinku od ulicy Dworcowej do ulicy Grodziskiej.


Sesja LIV z dn. 30 maja 2006 r.

LIV/288/06 w sprawie: Uchwalenie procedury opracowania Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Buk do roku 2013.

>>>Załącznik do uchwały nr LIV/288/06: Plan Rozwoju Lokalnego MiG Buk - 30.08.2006<<<

LIV/289/06 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Szarych Szeregów , Os. Przyjaźni, ul. Dworcową i ul. Dobieżyńską w Buku.


Sesja LV z dn. 27 czerwca 2006 r.

LV/290/06 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/257/05 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Buk na 2006 rok

LV/291/06 w sprawie: nabycia na własność Gminy Buk nieruchomości położonej w Buku


LV/292/06 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej typu rezydencjonalnego położonego w Otuszu obejmującego działki nr 54/1, 55/1.


Sesja LVI z dn. 29 sierpnia 2006 r.

LVI-293-06 w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Buku
Rozstrzygnięcie Nadzorcze dotyczące uchwały Nr LVI/293/06

LVI-294-06 w sprawie: nadania statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Buku


LVI-295-06 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/250/05 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 oraz preliminarza wydatków


LVI-296-06 w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Buku


LVI-297-06 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2009


LVI-298-06 w sprawie: zatwierdzenia Programów Zdrowotnych Miasta i Gminy Buk na lata 2006 – 2012


LVI-299-06 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Buk przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych


LVI-300-06 w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom ,którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiek.

Sesja LVII z dn. 26 września 2006 r.

LVII-305-06 w sprawie: uchwalenia programu gospodarczego pn. „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Buk wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym do roku 2013”

LVII-306-06 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

LVII-307-06 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Opalenica dotyczącego przyjmowania osób z zaburzeniami psychicznymi z Gminy Buk

LVII-308-06 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/257/05 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Buk na 2006 rok

Sesja LVIII z dn. 25 października 2006 r.

LVIII-309-06 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/257/05 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Buk na 2006 rok

LVIII-310-06 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk za I półrocze roku budżetowego - uchwała unieważniona
Uchwała Nr 25/1102/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2006 roku dotycząca uchwały Nr LVII/310/06

LVIII-311-06 w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przy placówkach oświatowych w mieście i gminie Buk

 

Kadencja 2006-2010

Sesja I z dn. 22  listopada 2006 r.
Sesja II z dn. 28 listopada 2006 r.

Nr III/9/06 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok


Nr III/10/06 w sprawie: określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na rok 2007 oraz poboru tego podatku


Nr III/11/06 w sprawie: opłaty targowej w roku 2007 oraz poboru tej opłaty


Nr III/12/06 w sprawie: wprowadzenia na terenie mig Buk zwolnień w podatku od nieruchomości w 2007 roku


Nr III/13/06 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/168/04 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych niezbędnych do wymiaru i poboru podatków
Zal.Nr 1 do uchwaly nr III-13-06.doc
Zal.Nr 2 do uchwaly nr III-13-06.doc
Zal.Nr 3 do uchwaly nr III-13-06.doc
Zal.Nr 4 do uchwaly nr III-13-06.doc
Zal.Nr 5 do uchwaly nr III-13-06.doc
Zal.Nr 6 do uchwaly nr III-13-06.doc


Nr III/14/06 w sprawie: opłaty administracyjnej na 2007 rok za sporządzenie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Buk”


Nr III/15/06 w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
Rozstrzygnięcie Nadzorcze dotyczące uchwały Nr III/15/06


Nr III/16/06 w sprawie: określenia wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego na terenie MiG Buk na 2007 rok

Sesja IV z dn. 19 grudnia 2006 r.

Nr IV/21/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr LVII/310/06 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 25 października 2006r.w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk za I półrocze roku budżetowego

Nr IV/22/06 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/257/05 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Buk na 2006 rok

Sesja V z dn. 28 grudnia 2006 r.

Nr V/23/06 w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Buk na 2007 rok

Nr V/24/06 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 oraz preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007

Nr V/25/06 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej przez Gminę Buk Powiatowi Poznańskiemu przy modernizacji chodników na ulicy Otuskiej w Wielkiej Wsi, ulicy Bukowskiej i Powstańców Wielkopolskich w Dobieżynie

Nr V/26/06 w sprawie: partycypacji w kosztach utrzymania Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Buku

Nr V/27/06 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2007 roku dla Gminy Stęszew na utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” w Gminie Stęszew

Nr V/28/06 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta i Gminy Buk na 2007 rok

Nr V/29/06 w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/12/06 Rady MiG Buk z dn. 15.12.2006 r. w spr. wprowadzenia na terenie MiG Buk zwolnień w podatku od nieruchomości w 2007 r.

 

Załączniki

Rozstrzygnięcie Nadzorcze dotyczące uchwały Nr LVI/293/06

Data: 2010-09-08 14:13:14 Rozmiar: 95.69k Format: .pdf Pobierz

Rozstrzygnięcie Nadzorcze dotyczące uchwały Nr LI/269/06

Data: 2010-09-08 14:12:39 Rozmiar: 402.38k Format: .pdf Pobierz

Rozstrzygnięcie Nadzorcze dotyczące uchwały Nr XLVIII/259/06

Data: 2010-09-08 14:11:47 Rozmiar: 255.94k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 8/241/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2006 roku dotycząca uchwały Nr XLVIII/260/06

Data: 2010-09-08 14:10:47 Rozmiar: 367.48k Format: .pdf Pobierz

Rozstrzygnięcie Nadzorcze dotyczące uchwały Nr III/15/06

Data: 2010-09-08 10:48:12 Rozmiar: 79.74k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 25/1102/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2006 roku dotycząca uchwały Nr LVII/310/06

Data: 2010-09-08 10:34:32 Rozmiar: 92.86k Format: .pdf Pobierz

XLVIII/259/06 w sprawie: uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Data: 2008-05-06 13:04:00 Rozmiar: 506.5k Format: .doc Pobierz

LVI-298-06 w sprawie: zatwierdzenia Programów Zdrowotnych Miasta i Gminy Buk na lata 2006 – 2012

Data: 2007-09-07 11:31:24 Rozmiar: 7.07k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 43
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2007-07-11 14:54:07
Czas publikacji: 2010-09-10 11:38:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak