Teksty uchwał 2007 r. 

 
 
Sesja VI z dn. 30 stycznia 2007 r.
 
 
 
 
Sesja VII z dn. 27 lutego 2007 r.
 
 
 

Sesja VIII z dn. 27 marca 2007 r.

 
Sesja IX z dn. 24 kwietnia 2007 r.
 
 
Sesja X z dn. 26 kwietnia 2007 r.
 
Sesja XI z dn. 29 maja 2007 r.
 
Sesja XII z dn. 26 czerwca 2007 r.

 

Sesja XIII z dn. 28 sierpnia 2007 r.

Sesja XIV z dn. 25 września 2007 r.

 

Sesja XV z dn. 9 października 2007 r.

 

Sesja XVI z dn. 30 października 2007 r.

 

Sesja XVII z dn. 27 listopada 2007 r.

 

Sesja XVIII z dn. 18 grudnia 2007 r.

 

Sesja XIX z dn. 28 grudnia 2007 r.

 

Załączniki

Rozstrzygnięcie Nadzorcze dotyczące uchwały Nr XVIII/124/07

Data: 2010-09-08 12:49:58 Rozmiar: 106.79k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVI/90/07 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Dakowy Suche

Data: 2007-11-06 13:14:04 Rozmiar: 112.61k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVI/86/07 w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych ś

Data: 2007-11-06 13:08:55 Rozmiar: 27.3k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVI/83/07 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Buk a Gminą Opalenica w zakresie dowożenia przez Miasto i Gminę Buk dziecka niepełnosprawnego do Zespo

Data: 2007-11-06 13:01:49 Rozmiar: 13.99k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XV/84/07 w sprawie: uchwalenia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2006 –2009 dla Miasta i Gminy Buk”

Data: 2007-11-06 13:06:03 Rozmiar: 141.08k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVI/100/07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/23/06 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Buk na rok 2007

Data: 2007-11-06 13:19:37 Rozmiar: 1.13M Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVI/82/07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr LI/269/06 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gmin

Data: 2007-11-06 13:00:47 Rozmiar: 23.5k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVI/89/07 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Cieśle

Data: 2007-11-06 13:13:30 Rozmiar: 112.5k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVI/91/07 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Dobieżyn

Data: 2007-11-06 13:14:44 Rozmiar: 112.83k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVI/99/07 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Wysoczka-Żegowo

Data: 2007-11-06 13:18:31 Rozmiar: 112.9k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVI/92/07 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Dobra-Sznyfin

Data: 2007-11-06 13:15:14 Rozmiar: 112.72k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVI/93/07 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Kalwy

Data: 2007-11-06 13:15:47 Rozmiar: 112.88k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVI/94/07 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Niepruszewo

Data: 2007-11-06 13:16:13 Rozmiar: 112.81k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVI/95/07 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Otusz

Data: 2007-11-06 13:16:39 Rozmiar: 112.65k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVI/96/07 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Szewce

Data: 2007-11-06 13:17:07 Rozmiar: 112.96k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVI/97/07 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Wielkawieś

Data: 2007-11-06 13:17:36 Rozmiar: 112.67k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVI/98/07 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Wiktorowo-Pawłówko

Data: 2007-11-06 13:18:04 Rozmiar: 112.93k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVI/85/07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/220/05 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie: ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz określenia rodzaju i szczegółowoś

Data: 2007-11-06 13:08:01 Rozmiar: 28.6k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XV/81/07 w sprawie: zbycia sieci gazowej

Data: 2007-10-15 09:35:42 Rozmiar: 106.75k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVI/87/07 w sprawie: zawiadomienia Sekretarza Miasta i Gminy Buk Pani Jolanty Królikowskiej o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Data: 2007-11-06 13:10:49 Rozmiar: 17.87k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XIV/71/07 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi w bezpośrednim sąsiedztwie ulic: Otuskiej, Storczyko

Data: 2007-10-03 13:08:54 Rozmiar: 183k Format: .doc Pobierz

Uchwała nr XIII/63/2007r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej w Niepruszewie – Gmina BukR

Data: 2007-09-07 11:15:53 Rozmiar: 145.5k Format: .doc Pobierz

Uchwała nr XIII/64/2007r. w sprawie: ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

Data: 2007-09-07 11:16:49 Rozmiar: 9.57k Format: .doc Pobierz

Uchwała nr XIII/65/2007r. w sprawie: powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. na kadencję 2008-2011.

Data: 2007-09-07 11:17:23 Rozmiar: 9.99k Format: .doc Pobierz

Uchwała nr XIII/66/2007r. w sprawie: regulaminu przeprowadzenia głosowania w celu wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. na kadencję 2008-2011.

Data: 2007-09-07 11:19:17 Rozmiar: 31.33k Format: .doc Pobierz

Uchwała nr Nr XIV-68-07 w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu na kadencję 2008-2011

Data: 2007-10-03 13:06:08 Rozmiar: 12.8k Format: .doc Pobierz

Uchwała nr Nr XIV-69-07 w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. na kadencję 2008-2011

Data: 2007-10-03 13:06:29 Rozmiar: 13.2k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XIV/70/07 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do obwodnicy miasta Buku (drogi wojewódzkiej Nr 307) n

Data: 2007-10-03 13:08:21 Rozmiar: 144.5k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XIV/72/07 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Buku i Wielkiej Wsi w bezpośrednim sąsiedztwie ulic: Storczykowej i

Data: 2007-10-03 13:09:26 Rozmiar: 123.5k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XIV/80/07 w sprawie: przyjęcia środków finansowych z Gminy Stęszew oraz Gminy Dopiewo na wspólną realizację inicjatywy LEADER oś czwarta Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-201

Data: 2007-10-03 13:13:43 Rozmiar: 10.47k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XIV/73/07 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Niepruszewie przy ul. Poznańskiej

Data: 2007-10-03 13:09:59 Rozmiar: 141k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XIV/74/07 w sprawie: zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ”Plan Odnowy Miejscowości Niepruszewo na lata 2007-2013”

Data: 2007-10-03 13:10:31 Rozmiar: 9.16k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XIV/75/07 w sprawie: zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ”Plan Odnowy Miejscowości Dakowy Suche na lata 2007-2013”

Data: 2007-10-03 13:11:01 Rozmiar: 9.03k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XIV/76/07 w sprawie: zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ”Plan Odnowy Miejscowości Otusz na lata 2007-2013”

Data: 2007-10-03 13:11:30 Rozmiar: 8.71k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XIV/77/07 w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Szewce”( utworzonego dla złóż gazu ziemnego)oraz terenu

Data: 2007-10-03 13:12:15 Rozmiar: 12.2k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XIV/78/07 w sprawie: udzielenia dotacji celowej z budżetu MiG Buk Parafii Rzymsko- Katolickiej w Niepruszewie pw.Św.Wawrzyńca

Data: 2007-10-03 13:12:47 Rozmiar: 9.98k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XIV/79/07 w sprawie: utworzenie związku międzygminnego pod nazwą „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej

Data: 2007-10-03 13:13:17 Rozmiar: 42.65k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVI/88/07 w sprawie: zawiadomienia Skarbnika Miasta i Gminy Buk Pani Aleksandry Szajek o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Data: 2007-11-06 13:11:32 Rozmiar: 17.18k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVII/117/07 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2008 roku dla Gminy Stęszew na utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” w Gminie Stęszew

Data: 2007-12-05 08:12:11 Rozmiar: 9.93k Format: .doc Pobierz

Rozstrzygnięcie Nadzorcze dotyczące uchwały Nr XVI/86/07

Data: 2010-09-08 10:45:22 Rozmiar: 92.41k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVIII/129/07 w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XVII/103/07 Rady MiG Buk z dn.27 listopada 2007 r. w spr. Opłaty targowej w roku 2008 oraz poboru tej opłaty

Data: 2008-01-02 08:44:06 Rozmiar: 9.22k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVIII/123/07 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008

Data: 2008-02-20 09:19:24 Rozmiar: 77.35k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVIII/124/07 w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008-2013

Data: 2008-02-11 11:15:12 Rozmiar: 81.44k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVIII/125/07 w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność MiG Buk oraz ich wydzierżawiania lub najmu

Data: 2008-01-02 08:40:42 Rozmiar: 36.17k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVIII/126/07 w sprawie: nabycia na własność gminy Buk nieruchomości położonej w Buku

Data: 2008-01-02 08:41:12 Rozmiar: 13.06k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVIII/127/07 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta i Gminy Buk na 2008 rok

Data: 2008-01-02 08:42:17 Rozmiar: 87.38k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVIII/128/07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/23/06 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu MiG Buk na rok 2007

Data: 2008-01-02 08:43:34 Rozmiar: 1.05M Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVIII/130/07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/101/07 Rady MiG Buk z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty targowej w roku 2008 oraz poboru tej opłaty

Data: 2008-01-02 08:46:06 Rozmiar: 10.04k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVIII/121/07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/86/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej d

Data: 2008-01-02 08:38:04 Rozmiar: 23.34k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVIII/131/07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/104/07 Rady MiG Buk z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na rok 2008, terminu płatno

Data: 2008-01-02 08:46:51 Rozmiar: 9.11k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVIII/132/07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/102/07 Rady MiG Buk z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

Data: 2008-01-02 08:47:29 Rozmiar: 9.11k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVIII/133/07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/106/07 Rady MiG Buk z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia na terenie miasta i gminy Buk zwolnień w podatku od nieruchomości w 2

Data: 2008-01-02 08:47:55 Rozmiar: 9.69k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVIII/134/07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/105/07 Rady MiG Buk z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku

Data: 2008-01-02 08:48:20 Rozmiar: 21.45k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XIX/135/07 w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Buk na 2008 rok

Data: 2008-01-03 12:08:38 Rozmiar: 700.5k Format: .doc Pobierz

Rozstrzygnięcie Nadzorcze dotyczące uchwały Nr VI/30/07

Data: 2010-09-08 10:43:45 Rozmiar: 68.24k Format: .pdf Pobierz

Rozstrzygnięcie Nadzorcze dotyczące uchwały Nr XII/55/07

Data: 2010-09-08 10:44:36 Rozmiar: 55.56k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVIII/122/07 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 oraz preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alk

Data: 2008-01-02 08:38:44 Rozmiar: 67.17k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVIII/120/07 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Miastem i Gminą Buk a Gminą Opalenica w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych

Data: 2008-01-02 08:37:32 Rozmiar: 15.19k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVII/113/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Niepruszewie

Data: 2007-12-05 08:10:44 Rozmiar: 18.25k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVII/107/07 w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływo

Data: 2007-12-05 08:07:38 Rozmiar: 15.62k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVII/114/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Wielkiej Wsi

Data: 2007-12-05 08:11:07 Rozmiar: 17.96k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVII/115/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Buku

Data: 2007-12-05 08:11:28 Rozmiar: 18.64k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVII/116/07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/36/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet miesięcznych dla radnych Miasta i Gminy Buk

Data: 2007-12-05 08:11:49 Rozmiar: 11.61k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVII/110/07 w sprawie: określenia wysokości i szczegółowych zasad przyznawa- nia i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego na terenie MiG Buk na 2008 rok

Data: 2007-12-05 08:09:17 Rozmiar: 70.54k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVII/111/07 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodze-nia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzeni

Data: 2007-12-05 08:09:48 Rozmiar: 14.3k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVII/105/07 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2008 rok

Data: 2007-12-05 08:06:49 Rozmiar: 13.02k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVII/106/07 w sprawie: wprowadzenia na terenie miasta i gminy Buk zwolnień w podatku od nieruchomości w 2008 roku

Data: 2007-12-05 08:07:14 Rozmiar: 19.18k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVII/108/07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr LVI/298/06 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Programów Zdrowotnych Miasta i Gminy Buk na lata 2006-2012

Data: 2007-12-05 08:08:01 Rozmiar: 21.47k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVIII/119/07 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Buk a gminą Tarnowo Podgórne w zakresie określenia zasad wzajemnych rozliczeń z tytułu wydatków pon

Data: 2008-01-02 08:36:12 Rozmiar: 14.12k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVII/109/07 w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego funkcyjnego i za warunki pracy oraz wyna

Data: 2007-12-05 08:08:47 Rozmiar: 117.02k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVII/103/07 w sprawie: opłaty targowej w roku 2008 oraz poboru tej opłaty

Data: 2007-12-05 08:05:53 Rozmiar: 20.9k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVII/104/07 w sprawie: określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na rok 2008, terminu płatności oraz poboru tej opłaty

Data: 2007-12-05 08:06:17 Rozmiar: 14.97k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVII/112/07 w sprawie: przyjęcia do realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi będącymi podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych w rozumieniu

Data: 2007-12-05 08:10:17 Rozmiar: 64.92k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVII/101/07 w sprawie: określenia na terenie mig Buk wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 oraz poboru tego podatku

Data: 2007-12-05 08:03:53 Rozmiar: 22.68k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVII/102/07 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

Data: 2007-12-05 08:05:28 Rozmiar: 64.88k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XVII/118/07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/23/06 Rady MiG Buk z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Buk na rok 2007

Data: 2007-12-05 08:12:52 Rozmiar: 1.12M Format: .doc Pobierz

Uchwała nr XIII/62/2007r. w sprawie: Uchwały Nr XXVII/128/96 Rady Miasta i Gminy w Buku z dnia 22 maja 1996 r. zmiany w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Data: 2007-09-07 11:13:14 Rozmiar: 217.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 74
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2007-07-11 14:54:42
Czas publikacji: 2013-02-11 09:35:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak