Pożytek publiczny i wolontariat 2013 r. 

 
 

SOO.524.19.2012                                  Buk, dnia 30 października 2012 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kpa (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 107 t.j. z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr LIII/343/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Buk lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zawiadamiam,

że w dniu 30 października 2012 r. na stronie internetowej www.buk.gmina.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Buku przy ul. Ratuszowej 1, upubliczniony został projekt Uchwały Rady Miasta i Gminy Buk w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi będącymi podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku, posiadającymi osobowość prawną, w tym stowarzyszeniami i fundacjami oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2013 roku.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wnosić pisemne uwagi do projektu w/w Uchwały w terminie do dnia 19 listopada 2012 r. godz. 15:00, decyduje data wpływu. Uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Buku (ul. Ratuszowa 1, 64 – 320 Buk, pok. Nr 31) w godzinach urzędowania.

Ponadto można zasięgnąć informacji telefonicznie pod nr tel. 61 8140 671 w. 31.                                                                                 /-/ Stanisław Filipiak
                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Buk

 

 

Załączniki

Zarządzenie Nr 11/2013 - podział środków (etap 1)

Data: 2013-01-31 08:20:02 Rozmiar: 18.47k Format: .docx Pobierz

Obwieszczenie o naborze członków komisji konkursowej do oceny ofert realizacji zadań publicznych w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie w 2013 r.

Data: 2012-12-12 13:26:25 Rozmiar: 26k Format: .doc Pobierz

Projekt Uchwały - roczny program współpracy na 2013 r.

Data: 2012-11-02 13:10:24 Rozmiar: 28.71k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 144/2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadań publicznych w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie w 2013 r.

Data: 2012-12-11 12:08:39 Rozmiar: 73k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 22/2013 - podział środków (etap 2)

Data: 2013-04-04 14:28:44 Rozmiar: 20k Format: .docx Pobierz

Zarządzenie Nr 33/2012 - podział środków (etap 3)

Data: 2013-04-04 14:29:23 Rozmiar: 18.61k Format: .docx Pobierz

Zarządzenie Nr 61/2013 - podział środków etap IV

Data: 2013-05-24 11:10:55 Rozmiar: 18.75k Format: .docx Pobierz

Sprawozdanie z realizacji programu za 2013r.

Data: 2015-04-30 08:28:37 Rozmiar: 19.22k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 27
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Szymon Konopski
Osoba odpowiedzialna za informację : Hubert Wejmann
Czas wytworzenia: 2012-11-02 13:03:26
Czas publikacji: 2019-01-04 07:58:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak