Pożytek publiczny i wolontariat 2014 

 
 

SOO.524.19.2013                                                  Buk, dnia 24  października 2013 r.
 
 


O B W I E S Z C Z E N I E

       Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kpa (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 107 t.j. z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr LIII/343/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Buk lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zawiadamiam,
że w dniu 24 października 2013 r. na stronie internetowej www.buk.gmina.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Buku przy ul. Ratuszowej 1, upubliczniony został projekt Uchwały Rady Miasta i Gminy Buk w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi będącymi podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku, posiadającymi osobowość prawną, w tym stowarzyszeniami i fundacjami oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2014 roku.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wnosić pisemne uwagi do projektu w/w Uchwały w terminie do dnia 07 listopada 2013 r. do godz. 15:00, decyduje data wpływu. Uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Buku (ul. Ratuszowa 1, 64 – 320 Buk, pok. Nr 31) w godzinach urzędowania.
Ponadto można zasięgnąć informacji telefonicznie pod nr tel. 61 888 44 31.

 


 

Załączniki

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy w 2014r.

Data: 2015-05-04 09:30:35 Rozmiar: 20.7k Format: .docx Pobierz

Wyniki konkursu ofert dla których termin złożenia upłynął 31 marca 2014r.

Data: 2014-05-12 12:28:20 Rozmiar: 19.31k Format: .docx Pobierz

Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Kulturalne popołudnie pod hasłem BUKOWIANIE I ŚWIĘCI NA PRZESTRZENI 725-LECIA MIASTA"

Data: 2014-03-27 10:24:53 Rozmiar: 303.29k Format: .pdf Pobierz

Wyniki konkursu ofert dla których termin składania minął 03 marca2014r.

Data: 2014-03-25 07:27:44 Rozmiar: 42.5k Format: .doc Pobierz

Wyniki konkursu ofert dla których czas składania upłynął 31 stycznia 2014r.

Data: 2014-02-24 13:02:04 Rozmiar: 19.53k Format: .docx Pobierz

Wyniki konkursu dla ofert, których termin składania minął 07 stycznia 2014r.

Data: 2014-01-20 15:48:33 Rozmiar: 19.38k Format: .docx Pobierz

Ogłoszenie o konkursie 2014

Data: 2013-12-13 15:48:50 Rozmiar: 29.37k Format: .docx Pobierz

Zarządzenia o konkursie

Data: 2013-12-13 15:45:22 Rozmiar: 12.77k Format: .docx Pobierz

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2014r.

Data: 2013-11-19 10:16:45 Rozmiar: 78.4k Format: .docx Pobierz

Projekt uchwały na 2014r. do konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Data: 2013-10-24 13:22:02 Rozmiar: 24.59k Format: .docx Pobierz

Obwieszczenie komisji konkursowej 2014

Data: 2013-12-16 12:44:00 Rozmiar: 12.56k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 31
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Hubert Wejmann
Osoba odpowiedzialna za informację : Hubert Wejmann
Czas wytworzenia: 2013-10-24 13:21:04
Czas publikacji: 2013-10-24 13:21:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak