Wybory ławników 2015 

 
 

Komunikat w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników z terenu Miasta i Gminy Buk do sądów powszechnych: Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp.

 na kadencję 2016-2019.

 

Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu działając na podstawie art.161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 133, ze zmianami)  ustaliło następujące liczby ławników, którzy mają być wybrani przez Radę Miasta i Gminy Buk:

- do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. – 3 ławników, w tym 1 do orzekania w sprawach z

   zakresu prawa pracy;

- do Sądu Okręgowego w Poznaniu – 1 ławnik, w tym 0 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników:

 

1. Na jakiej podstawie prawnej odbywa się rekrutacja i wybory ławników?

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

 

2. Kto może zostać ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) ma nieskazitelny charakter,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, 

    czyli w Mieście i Gminie Buk, co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

3. Kto nie może zostać ławnikiem?

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA!

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

4. Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Miasta i Gminy Buk.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia przez mieszkańców Miasta i Gminy Buk  kandydata na ławnika, do karty zgłoszenia należy dołączyć listę mieszkańców go zgłaszających.

 

5. Do kiedy można zgłaszać kandydatów na ławników?

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników:

do dnia 30 czerwca 2015 r.

 w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku, ul. Ratuszowa 1, w biurze rady pok. 22.

 KARTĘ ZGŁOSZENIA oraz inne druki umieszczono w załącznikach.

Zgłoszenia kandydatów, które zostaną złożone po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

6. Jakie załączniki należy dołączyć do zgłoszenia?

Do zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

6) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczący stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej, zarejestrowanej na podstawie przepisów prawa, zgłaszającej kandydata na ławnika,

7) listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z co najmniej pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata na ławnika,

8) dodatkowe oświadczenie, że nie zachodzi w stosunku do niego żadna z przesłanek wymienionych w art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Do karty zgłoszenia poza ustawowo wymaganymi załącznikami można załączyć dodatkowe rekomendacje dla kandydata, w szczególności od osób i instytucji zaufania publicznego.

 

7. Kto ponosi i jakie są koszty opłat za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego?

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi kandydat na ławnika.

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł - za informację o osobie lub 20 zł za informacje z KRK (online)

Sposoby wnoszenia opłat:                                  

 • w formie znaków opłaty sądowej, które należy nakleić na formularz zapytania we wskazanym do tego miejscu.
  Znaki opłaty sądowej można nabyć w kasach sądów powszechnych;
 • gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub Sądu Okręgowego;
 • na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości:
  Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
  NBP O/O Warszawa
  PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
  Narodowy Bank Polski
  Oddział Okręgowy Warszawa
  Plac Powstańców Warszawy 4
  00-950 Warszawa

w tytule przelewu należy wskazać: imię, nazwisko osoby lub podmiotu zbiorowego (których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego), datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, bądź przesłać pocztą na adres Punktu Informacyjnego KRK (ul. Hejmowskiego 2, 61 - 736 Poznań). Składając wniosek osobiście należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

 

8. Kto ponosi i jakie są koszty opłat za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego?

Koszt opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Wysokość opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego określa wystawca zaświadczenia.

Zaświadczenie powinien wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

 

OPINIOWANIE KANDYTATÓW NA ŁAWNIKÓW

Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miasta i Gminy Buk powołuje Zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników, który przedstawi na sesji Rady, na której będą przeprowadzane wybory swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Ławników do sądów powszechnych z terenu Miasta i Gminy Buk wybiera Rada Miasta i Gminy Buk w głosowaniu tajnym.

Wybory ławników na kadencję 2016-2019 odbędą się na sesji w dniu 29 września 2015 roku.

 

 

Załączniki

Informacja z KRK

Data: 2015-06-02 11:38:13 Rozmiar: 259k Format: .pdf Pobierz

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

Data: 2015-06-02 12:00:10 Rozmiar: 498.69k Format: .doc Pobierz

Zaświadczenie lekarskie

Data: 2015-06-02 11:37:15 Rozmiar: 71.33k Format: .pdf Pobierz

Wykladnia pojęć

Data: 2015-06-02 11:36:58 Rozmiar: 43k Format: .doc Pobierz

Prawa i obowiązki ławnika

Data: 2015-06-02 11:36:22 Rozmiar: 40.5k Format: .doc Pobierz

Oświadczenia kandydatów 2015

Data: 2015-06-02 11:35:59 Rozmiar: 28k Format: .doc Pobierz

O instytucji ławnika

Data: 2015-06-02 11:34:05 Rozmiar: 39k Format: .doc Pobierz

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO

Data: 2015-06-02 12:31:17 Rozmiar: 54k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 43
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Szymon Konopski
Osoba odpowiedzialna za informację : Hubert Wejmann
Czas wytworzenia: 2015-06-02 11:31:14
Czas publikacji: 2015-06-03 09:56:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak