Publicznie Dostępny Wykaz Danych 

 
 

>>>PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE<<<

 


Dane archiwalne:
 
                                          PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
                                             O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH
                                                INFORMACJE O ŚRODOWISKU
                                                         I JEGO OCHRONIE

Urząd Miasta i Gminy Buk
Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
ul. Ratuszowa 1
64-320 Buk
od dnia 1 kwietnia 2009r.
Referat Inwestycji i Planowania
 
 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 120, poz. 827).


WYKAZ ZAWIERA
  1. Gminne programy ochrony środowiska. Podstawa prawna to art. 21 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy
  2. Wnioski o wydanie decyzji oraz decyzje i postanowienia o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  Podstawa prawna to art. 21 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy
  3. Decyzje odmawiające udostępnienia informacji, o których mowa w art. 20 ust. 4. Podstawa prawna to art. 21 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy
  4. Wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów. Podstawa prawna to art. 21 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy
  5. Decyzje o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia. Podstawa prawna to art. 21 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy
  6. Wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami). Podstawa prawna to art. 21 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy;
  7. Zgłoszenia instalacji, których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia - Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków. Podstawa prawna to art. 21 ust.1 wyżej cytowanej ustawy

 

 
UWAGA!
Pliki skompresowane w formacie ZIP. Program do rozpakowania można pobrać ze strony: http://www.winzip.com/
 

Liczba odwiedzin : 656
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2007-07-12 15:16:27
Czas publikacji: 2011-03-28 09:25:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak