Rolnictwo 

 
 

REJESTR  PRZYDOMOWYCH  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

         Burmistrz Miasta i Gminy Buk informuje, że zgodnie z art.152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo  Ochrony  Środowiska  (Dz. U.  z  2008r.  Nr 25  poz.  150  z  późn.zm.)  oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010r. Nr 130 poz.880) wszystkie oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3na dobę wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub  rolnego,  na  terenie  gminy podlegają   zgłoszeniu   do Urzędu Miasta i Gminy Buk celem wpisania ich  do   ewidencji  prowadzonej  przez Burmistrza M i G Buk .
Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków  o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach  zwykłego korzystania z wód.
Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.
Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia/Starostwo Powiatowe/  w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Jednocześnie  informuje  się,  że  przedmiotowe  zgłoszenie wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 120 zł  - zgodnie  z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012r. poz.1282 z późn.zm.)  

 W związku z powyższym przypominamy o obowiązku zgłoszenia powyższych instalacji do Urzędu Miasta i Gminy Buk pokój nr 17, tel. /061/ 8884457  w godzinach pracy Urzędu tj. od wtorku do piątku w godz. 7.00 – 15.00, w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00   

 

Druk zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków

 

 

 


 

 

 Uwaga rolnicy! nowe granice OSN  /2012-2016/     

                                   

                 Burmistrz Miasta i Gminy Buk informuje, że w bieżącym  roku nastąpiła zmiana granic obszarów szczególnie narażonych /OSN/ z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. Obszary te zostały wyznaczone na mocy Rozporządzenia  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 12 lipca 2012r. i będą obowiązywały do 2016r.  Dla gminy Buk obszar ten powiększył się i obejmuje następujące obręby geodezyjne:

Dakowy Suche, Dobieżyn, Dobra, Otusz, Szewce, Wielka Wieś, Wiktorowo, Wysoczka,  Buk.

Do wszystkich  wyznaczonych   obszarów, a jest ich w województwie wielkopolskim 25 w tym gmina Buk  został opracowany, „Program działań mający na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”, który jest określony  w następnym Rozporządzeniu z dnia 17 sierpnia 2012r. wydanym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu  Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Treść wcześniej wymienionych Rozporządzeń Dyrektora RZGW w Poznaniu  zamieszczam poniżej w załącznikach.

Szczegółowych informacji na temat obszarów szczególnie narażonych udziela  Anna Skotarczak  Urząd Miasta i Gminy Buk - pokój nr 17, tel. 618140-671 wew. 57.    

 

 

 

Załączniki

Druk zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków

Data: 2015-06-19 08:10:18 Rozmiar: 12.5k Format: .docx Pobierz

Rozporzadzenie w sprawie ustalenia granic - OSN

Data: 2012-09-07 10:52:39 Rozmiar: 1.9M Format: .zip Pobierz

Program działań - OSN

Data: 2012-09-07 10:51:33 Rozmiar: 4.59M Format: .zip Pobierz

Liczba odwiedzin : 54
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Szymon Konopski
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2012-09-07 10:46:23
Czas publikacji: 2015-06-19 08:12:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak