Informacje o prywatności 

 
 

Ochrona danych osobowych

Informacja o prywatności

 

Na podstawie  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Buk z siedzibą w Buku przy ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk Poznań, tel. 61 814 06 71, mail: buk@buk.gmina.pl.
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku pod adresem: inspektor@bezpieczne-dane.eu. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Sebastian Łabowski.
  3. 3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)      podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b)      podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), czy archiwizacji.
  4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

a)      warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku i wynika z przepisów prawa;

b)      dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku.

  1. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku:

Pan Sebastian Łabowski
PSC Sebastian Łabowski,
62-081 Przeźmierowo,
Wysogotowo, Wierzbowa 33,
e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu

 

Liczba odwiedzin : 216
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Szymon Konopski
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2018-05-25 07:13:41
Czas publikacji: 2018-05-25 11:05:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak