Rejestr

Rejestr Uchwał


Numer protokołu sesji Rady Nr i data podjęcia Uchwały Rady MiG Buk Uchwała w sprawie: Uwagi Ogłoszono w Dzienniku Urz. Wojew. Wlkp. Załącznik
XLIV/2018 XLIV/318/20182018-04-24 uchwalenia : Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Buk na lata 2018-2021. poz. 4255 z dn. 21.05.2018r. uchwala_z_uzasadnieniem_GPOnZ_2018-2021.docx, zal._1_Gminny_Program_Opieki_nad_Zabytkami_dla_Miasta_i_Gminy_Buk_na_lata_2018-2021.docx
XLIV/2018 XLIV/319/20182018-04-24 wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Buk w roku 2018. poz. 3698 z dn. 25. 04. 2018r. XLIV-319-2018.doc
XLIV/2018 XLIV/320/20182018-04-24 zamiaru i przyczyn połączenia samorządowych instytucji kultury XLIV-320-2018.doc
XLV/2018 XLV/321/20182018-05-29 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. RIO XLV-321-2018.docx
XLV/2018 XLV/322/20182018-05-29 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. RIO XLV-322-2018.docx
XLV/2018 XLV/323/20182018-05-29 ustalenia szczegółowych zasad nadawania i pozbawiania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Buk” Poz. 4661 z dn. 08. 06. 2018r. uchwala.docx, zalacznik.docx
XLV/2018 XLV/324/20182018-05-29 ustalenia szczegółowych zasad nadawania i pozbawiania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Buk” Poz. 4662 z dn. 08.06.2018 r. XLV-324-2018.docx
XLV/2018 XLV/325/20182018-05-29 zmiany Uchwały Nr XXXIX/278/2017 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 oraz preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. XLV-325-2018.docx
XLV/2018 XLV/326/20182018-05-29 partycypowania w kosztach w zakresie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Buk. XLV-326-2018.doc
XLV/2018 XLV/327/20182018-05-29 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Buku XLV-327-2018.docx


Liczba odwiedzin: 1975