Rejestr

Rejestr Zarządzeń 2019


Nr Zarządzenia Data wydania Zarządzenie w sprawie Czasookres obowiązywania Załącznik
1/19 2019-01-02 Zarządzenie nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Buk w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej, członków tej Komisji oraz nadania regulaminy pracy Komisji przetargowej 2019 ZARZADZENIE_NR_1.pdf, 5c46b33c4212b.pdf
2/19 2019-01-02 Zarządzenie nr 2/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bu w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy na 2019 rok 2019 Zarzadzenie_Nr_2_BMiG_styczen_2019_r..docx, Uzasadnienie_do_Zarzadzenia.docx, zalacznik_Nr_1_dochody.xls, Zalacznik_Nr_2_wydatki.xls, DOTACJE__SUBWENCJE_I_u_SKARBOWE.xls
3/19 2019-01-02 Zarządzenie Burmistrza M i G Buk w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok 2019 Zarzadzenie_Nr_10_BMiG__ARZ.docx, zalacznik_nr_2_wydatki.xls, zalacznik_Nr_1_dochody.xls, Uzasadnienie_do_Zarzadzenia.docx
4/19 2019-01-03 Zarządzenie nr 4/2019 Burmistrza M i G Buk w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie finansowe w formie dotacji na realizowanie celu publicznego z zakresu sportu przez kluby i stowarzyszenia sportowe działające na terenie Miasta i Gminy Buk 2019 5c46b77a43b5b.pdf
5/19 2019-01-03 Zarządzenie 5/2019 Burmistrza M i G Buk w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Wielkiej Wsi 2019 5c46b82299222.pdf
6/19 2019-01-03 Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza M i G Buk w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019 5c46b8bd6c370.pdf
7/19 2019-01-03 zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza M i G Buk w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Wielka Wieś i Buk 2019 5c46b995e97f2.pdf
8/19 2019-01-03 Zarządzenie nr 8/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019 Zarzadzenie_nr_8_w_sprawie_konkursu.pdf
9/19 2019-01-04 Zarządzenie nr 9/2019 Burmistrza M i G Buk w sprawie zmiany zarządzenia nr 81/2018 Burmistrza M i G Buk z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. płk Kazimierza Zenktelera 2019 zatwierdzenie_projektu_org._Gimnazjum_18-19-aneks_4.doc
10/19 2019-01-08 Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza M i G Buk w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 2019 5c46be05d7449.pdf


Liczba odwiedzin: 118